נזק שנגרם "ברשלנות רבתי של המבוטח"

מאת: עו״ד אורי צחורי ; צילום: Andrew Neel / Unsplash

נזק שנגרם מחמת רשלנות המבוטח או נציגיו מכוסה לפי הפוליסה, כל עוד לא נגרם בכוונה. על רשלנות רבתי של המבוטח, והתפקיד החשוב של מפות נייר בכל הפלגה.

השופט זוסמן קבע בעניין חברת מקורות בע"מ נ. נועה שאלתיאל ואח':
"מרבית חוזי הביטוח – להוציא ביטוח חיים – אינם אלא חוזים של שיפוי. באין הוראה אחרת בפוליסה, אין ספק בכך שתביעת המבוטח לא תיפסל, אפילו רשלנותו היא שהסבה את הנזק, כל עוד לא גרם לנזק במתכוון".

ובעניין "הסנה" נ. מדינת ישראל קבע ביהמ"ש העליון:
"ההנחה היא כי חובת השיפוי שבחוזה הביטוח משתרעת גם על אותם נזקים שנגרמים כתוצאה מרשלנות בלתי זדונית של המבוטח".

מהי אותה רשלנות זדונית או "רשלנות רבתי: שאינה מכוסה בביטוח״?

אובדן, נזק או הוצאה שניתן ליחס להתנהגותו הפזיזה של המבוטח. הביטוי "Willful Misconduct" משמעו זדון או אי-אכפתיות מדעת:
"המושג של אי אכפתיות… אומץ לעניין התנאה מפטור מפוליסות ביטוח בשל רשלנות המבוטח, אשר הוחלט שהיא חלה רק על רשלנות המגיעה לכדי פזיזות ואי אכפתיות, מתוך הכרה ממשית של הסכנה ומתוך חוסר דאגה ותשומת לב למניעתה…

כדי לענות על קנה המידה של אי האכפתיות, דרושה רשלנות שמידתה וטיבה מיוחדים:
במידתה חייבת היא להיות "רשלנות רבתי", ובטיבה חייבת היא להגיע לכדי פזיזות, שקנה המידה לקביעתה הוא סובייקטיבי ומתבטא ביחס של התנכרות לאפשרות הקרובה של סכנה הצפויה מההתנהגות או אי עצימת-עיניים והתעלמות ממנה. די במסקנה שניתן להסיקה על פי ניסיון החיים, מתוך מכלול הנסיבות, כי המתרשל אכן היה ער לסכנה וידע כי התוצאה האסורה הינה קרובה לוודאות. המתרשל חזה את הסכנה הצפויה אך היה אדיש לתוצאותיה."

אלמנט הרצון אינו יסוד לקביעת אי–האכפתיות, ולרוב אין הנוהג כך רוצה כלל בתוצאה האסורה או הלא רצויה"
"המדובר בהתנהגות נפשעת ועולה בקנה אחד עם עשייה מרצון וכוונה. זו התנהגות העולה בחומרתה על כל צורות הרשלנות, אף רשלנות פושעת. אדם מתנהג בצורה פזיזה כאשר הוא עושה או נמנע מלעשות, לא רק מתוך רשלנות אלא כשהוא יודע ומעריך שאותו מעשה או מחדל הם דבר רע, ובכל זאת הוא נכשל בהם, בלי להתחשב בתוצאות ובלי שיהיה אכפת לו מה הן תוצאות חוסר זהירותו".

בעניין ורסנו נגד המגן, המבוטח התחייב בהצעת הביטוח לנקוט בכל הצעדים הסבירים לשם הבטחת הרכוש המבוטח.
תנאי זה פורש על ידי בתי המשפט על דרך הצמצום ולטובת מבוטח, באופן שרק רשלנות רבתי (Gross Negligence) או פזיזות (Recklessness), המגיעים כדי זלזול ואי אכפתיות מצד המבוטח יכולים להביא לשחרור חברת הביטוח מחבותה. "רשלנות רבתי" ו"פזיזות" פירושן יצירת מצב נפשי של אדישות, אי אכפתיות, זלזול וחוסר עניין בגורל הרכוש המבוטח, המגיע לידי הפקרתו.
תנאי המחייב מבוטח לנקוט בכל הצעדים הסבירים כדי לשמור על הרכוש המבוטח, איננו נחשב בדרך כלל כתנאי מוקדם, אלא כאחד מתנאי הפוליסה, אשר נטל הוכחת הפרתו על חברת הביטוח.

הסיבה להתמקדות בנושא "רשלנות רבתי" היא שהובא לידיעתי פס"ד שניתן בביהמ"ש לערעורים בצפון גרמניה, בו עלתה להכרעה שאלה זו.

עובדות המקרה

מבוטח הפליג ביאכטה בים הבלטי והתברר לו כי הדלק עומד להגמר. תחנת הדלק הקרובה הייתה סגורה והוא הפליג ישירות לתחנה מרוחקת יותר. למבוטח לא היו מפות מעודכנות לאזור אליו הפליג. הוא גם לא תכנן מראש את נתיב ההפלגה אלא הסתמך על פלוטר שבסירתו. הוא הפליג במהירות כ- 20 קשר כשעלה על שרטון.

המבוטח תבע את מבטחיו. הם מצידם דחו את תביעתו בטענת "רשלנות רבתי". מסתבר שעקרונות הדין הגרמני בנקודה זו דומים או זהים לדין האנגלי ולכן פס"ד זה רלוונטי גם לנו.

הכרעת הדין

נקבע:
1) המבוטח כשל בכך שלא היו לו מפות מעודכנות לנתיב המיועד ובכך גם עבר עבירה על אמנת Solas.
2) המבוטח כשל בכך שלא תכנן נתיב הפלגתו מראש.
3) המבוטח הפליג במהירות גבוהה (20 קשר) שאינה תואמת את חוסר הודאות בבטיחות נתיבו.
יצוין כי המבוטח גם לא הצליח להצביע על המיקום המדויק בו עלה על השרטון וביהמ"ש הסיק כי לא ממש ידע את מיקומו בעת ההפלגה.

בערעור נתקבלה טענת המבוטח שאין קשר סיבתי בין חוסר מפות מעודכנות לבין התאונה, הואיל ולא בוצעו תיקונים רלוונטיים במפות. אך יתר הנסיבות הספיקו לקבוע כי התנהג "ברשלנות רבתי".

על פי הדין הגרמני, ביהמ"ש רשאי להפחית מהפיצוי המגיע לפי חומרת ה"רשלנות רבתי" (דומה לדין הישראלי), ובד"כ מסתפקים בהפחתת רק 50% מהפיצוי. במקרה זה החליט ביהמ"ש להחמיר והפחית 100% מהפיצוי וקבע כי מידת ה"רשלנות רבתי" במקרה זה כבר קרובה ל"כוונה".

הלקח הנלמד

כללי "הימאות הטובה" מעמידים בפני הסקיפר המשוטט בין מפרצי הים התיכון את הדרישה כי יתכנן את הפלגתו, תוך שימוש באמצעי ניווט ראויים. הפלוטר בד"כ לא מגיע לרזולוציה מספקת לצורך כניסה למקומות בעייתיים ויש צורך במפות מעודכנות, בין אם מפת נייר ובין אם מפה אלקטרונית על גבי צג מחשב, עליה ניתן לתכנן נתיב ולוודא שהנתיב בטוח. כמו כן, כלל ברזל הוא שאם אינך בטוח במיקומך – עצור!!! עד שתדע היכן אתה ולאן אתה מפליג.