רישום כלי שיט ישראלי במרשם כלי השיט

עו״ד אורי צחורי

רישום כלי שיט ישראלי במרשם כלי השיט

חוק הספנות (כלי שיט) קובע, כי כלי שיט שיותר ממחציתו היא בבעלות אזרח ישראלי או של תאגיד ישראלי, חייב רישום במרשם כלי השיט הישראלי.
בידי שר התחבורה הסמכות לפטור כלי שיט מחובת רישום ישראלי וכן בסמכותו לאשר רישום כלי שיט אשר לכאורה אינו רשאי להירשם ככלי שיט ישראלי.

על פי החוק, אין אבחנה בין סוגי כלי השיט או גודלם וכולם חייבים באותו הליך של רישום במרשם כלי השיט. בפרקטיקה, נהוג לפטור כלי שיט באורך עד 7 מטר מחובת הרישום במרשם ואז מתנהל תיק הסירה במחלקה לכלי שיט קטנים.
מרשם כלי השיט מנוהל ע"י רשם כלי השיט ואניות ראשי. טל: 04-8632136
 
כאשר אתה עומד לבנות או לרכוש כלי שיט חדש, עליך:
1)       לדווח על כוונה זו לרשם כלי השיט וכן לבקש אישור לשם המיועד, בטופס המיועד לכך.
2)       למלא טופס "מיצהר", הכולל גם הצהרת מהנדס.
3)       למלא טופס המפרט את תיאורו הטכני של כלי השיט.
4)       לשלם אגרת רישום.
 
יש לדעת כי לא יאושרו לרישום או לשנוי ביעוד, כלי שיט מהסוגים הבאים:
–          כלי שיט שאורכו עד 7 מטר המיועד לשימוש פרטי, שגילו למעלה מ-5 שנים.
–          כלי שיט שאורכו בין 7 מטר ל-24 מטר והמיועד לשימוש פרטי, שגילו למעלה מ-10 שנים.
–          סירה שאורכה עד 7 מטר לשימוש מסחרי שגילה עולה על 3 שנים.
–          ספינה לשימוש מסחרי שגילה עולה על 8 שנים.                
קיימת ועדת חריגים, אשר מוסמכת לאשר כלי שיט שאינו עומד בקריטריונים המנויים, ובתנאי שמצבו התחזוקתי הוא טוב באופן מיוחד.
ככל הידוע לנו, ישראל היא המדינה היחידה שמגבילה רישום תחת דגלה עקב גיל כלי השיט המבקש להרשם.
 
ניתן לבצע את הרישום בפני רשם כלי השיט בחיפה או בפני קונסול ישראל הקרוב ביותר למקום המצא הספינה האמורה להירשם.
כאשר מבקשים להיעזר בקונסול יש לוודא כי אותו קונסול יוצר קשר עם רשם כלי השיט ומקבל ממנו הנחיות מדויקות. הקונסול מוסמך להוציא תעודת רישום זמנית בלבד.
 המסמכים המוצגים לרישום יכולים להיות בעברית או באנגלית בלבד. מסמכים בשפה אחרת חייבים להיות מתורגמים באישור נוטריוני.
 
כאשר כלי השיט נמצא בחו"ל והבקשה היא שירשם ע"י הרשם בחיפה, יתכן ותידרש להציג אישור חברת סווג או אישור מהנדס ימי מוסמך ומוכר לאחר שהוא יתמנה מראש ע"י מספ"ן לביצוע בדיקות כפי שידרשו. יתכן גם מקרה בו תידרש לממן הוצאות נסיעה ושהייה של מהנדס ו/או מפקח ימי שיסע לבדוק את כלי השיט במקום עגינתו.
ברישום כלי שיט שנקנה יד שניה, לאחר שהיה רשום במרשם זר, יש להקפיד על:
1)        אסור שכלי שיט יהיה רשום בו זמנית בשני מרשמים ולכן תנאי מוקדם לרישום יהיה מחיקת
           הרישום הקודם.
2)        במרשמים מסוימים יכול תהליך המחיקה לארוך עד חודש. המוכר עשוי להציג אישור על הגשת
           בקשת מחיקה ויבקש לראות בה תחליף לתעודת מחיקה. אין להסכים לכך בשום אופן. 
           קיים סיכון שהרישום הזר לא ימחק עקב שעבודים ו/או עיקולים ו/או חובות בגין אגרות. כמו כן,
           מדיניות רשם כלי השיט היא שלא להסכים לרישום כלי שיט בלי תעודה מקורית למחיקת
           הרישום.
 
העברת בעלות בכלי שיט ישראלי הרשום במרשם
לצורך ביצוע העברת הבעלות יש לבצע:
1)       הצגת חוזה המכר וכן קבלה על תשלום מלוא התמורה.
2)       המוכר והקונה צריכים להתייצב אישית בפני הרשם, אלא אם כן יופיע נציג, המצויד בייפוי כוח
          נוטריוני המייפה כוחו לחתום בשם שולחו/שולחיו.
3)       אם אחד הצדדים הוא תאגיד, עליו לצרף פרוטוקול המאשר את העסקה וממנה מיופה כוח
          לביצוע. הפרוטוקול צריך להיות מאושר ע"י עו"ד / רו"ח.
4)       המוכר יציג תעודת רישום מקורית ותעודת רישוי (כושר השיט) מקורית אחרונה.
5)       מסמך שאינו מוגש במקור, צריך אישור "נאמן למקור".
6)       תשלום אגרת העברת בעלות.
7)       על כלי השיט להיות נקי מכל שעבוד ו/או משכנתא, או שיצורף אישור בעל השעבוד על הסכמתו 
          להעברת הבעלות בכפוף להעברת השעבוד על זכויות הקונה.
8)       לאחר שהושלמה העברת הבעלות, יהיה הקונה רשאי לשנות את שם כלי השיט שקנה.
 
הערה: אם כלי השיט רשום ע"ש מספר בעלים, רשאי אחד השותפים למכור את חלקו בלי הסכמת יתר השותפים. הסכם בין השותפים המונע אפשרות כזו בדרך כלל אינו נמצא בפני הרשם ולכן הוא  לא ימנע העברת בעלות חלקית למרות האיסור הקבוע בהסכם השותפות.