מהם תפקידיו של השמאי הימי?

עו״ד אורי צחורי

מהם תפקידיו של השמאי הימי? בעלי כלי שיט נתקלים לא אחת בשאלה האם השמאי הימי מייצג אותם או את חברת הביטוח. באחד מהתיקים שבניהולי, מונה כשמאי מטעם בית המשפט מר שחר פודולי, שהוא מבכירי השמאים הימיים בישראל. מכיוון שחוות הדעת שמסר דרשה ממנו התייחסות לעבודת שמאים ומהנדסים ימיים שהיו מעורבים באירוע, מצא מר פודולי לנכון להתייחס לסדרי עבודתו של שמאי ימי באופן כללי. דילגתי על ההתייחסות הפרטנית והבאתי כלשונם את הערותיו לסדרי עבודתו של שמאי ימי בעת קרות נזק לכלי השיט.

תפקידי השמאי שמונה ע"י חברת הביטוח ("שמאי הביטוח" לעניין זה)
ראיתי לנכון לציין ולהבהיר מהם תפקידי שמאי שמונה ע"י חברת הביטוח ("שמאי ביטוח", ובאנגלית: Loss Assessor) כפי שאנוכי רואה אותם וכפי שנהוג:
1.1. קביעת נסיבות הנזק, סיבת הנזק ו/או הגורמים לנזק, ככל שניתן.
1.2. השמאי לא יקבע האם האירוע בכללותו מכוסה ע"פ פוליסת הביטוח, אלא ייתן בידי המבטחת כלים לקבוע זאת.
1.3. הערכת הנזקים הקשורים ישירות באירוע בהתאם לתנאי הפוליסה ולכל נוהל מקובל (Rules of practice).
1.4. בבצעו המטלות הללו, משמש שמאי הביטוח גם כבודק (בודק ימי {MarineSurveyor}) מה שאומר כי נדרשת ממנו מיומנות מקצועית מתאימה לצורך עבודה ייעודית זו.
 
2. על שמאי הביטוח לבדוק את תביעת המבוטח והנזקים אשר יוצגו בפניו, אך אין זה מתפקידו להכין תביעה עבור המבוטח לשם הפנייתה למבטחת.
2.1  על השמאי להנחות את המבוטח, ובמידת הצורך ימליץ למבוטח להעסיק מומחה מטעמו לצורך בדיקת כלי השיט הניזוק וגילוי נזקיו (אם המבוטח אינו מסוגל לכך בעצמו). כן ימליץ על ליווי מקצועי במהלך התיקונים, אם ימצא זאת לנכון (לדוגמא: לצורך החזרת כלי השיט שניזוק לכשירות לשיט מול הרשות המתאימה לכלי שיט, יש צורך בליווי מהנדס ימי).
2.2  אין זה מתפקידו של "שמאי הביטוח" לגלות או לחשוף עבור המבוטח את הנזקים (אם ישנם כאלו), אלא לבדוק את הנזקים שהוצגו בפניו ע"י המבוטח ולהתייחס אליהם בהקשר לאירוע ולפוליסת הביטוח.
3. שמאי הביטוח צריך להנחות את המבוטח באשר לצעדים שעליו לנקוט בעקבות אירוע ביטוחי ובמיוחד ביחס לפעולות לצמצום הנזקים. השמאי צריך להנחות את המבוטח לבצע בדיקות מתאימות, אך לא לבצען בעצמו.
4.  לאחר שמונה, בהמלצת שמאי הביטוח, מפקח על התיקונים וביצועם, על זה האחרון לתת הנחיות מקצועיות לקבלן התיקונים באשר לכל הפעולות הנדרשות ולדווח עליהן לשמאי הביטוח ולא לדרוש את ביצוען הלכה למעשה משמאי הביטוח.
5. על שמאי הביטוח לקבל לידיו הצעות מחיר לתיקון הנזקים ולהתייחס אליהן בהערכת הנזק שיכין. אולם, אין זה מתפקידו לבקש מבעלי המקצוע את הצעות המחיר.
  
לסיכום, בעת קרות מקרה ביטוחי משמעותי לא תמיד בידיכם, בעלי כלי השיט, הכלים המתאימים לניהול תביעה שכזו, ולכן מומלץ להיעזר בבעל מקצוע, בין אם שמאי, מהנדס ימי או בעל מקצוע מטעמכם. לרוב עלותו תחזיר את עצמה. בין תפקידיו להיות האמון מטעמכם אל מול שמאי הביטוח על גילוי הנזקים ולאחר מכן לעקוב עבורכם על תיקון הנזק ופיקוח על בעלי המקצוע בעת עבודתם.