חובת הקטנת הנזק

עו״ד אורי צחורי

חובת הקטנת הנזק

 עיקרון ביטוח חשוב ובסיסי הוא, כי כאשר אירע מקרה ביטוח – על המבוטח לנהוג להצלת רכושו כאילו לא היה מבוטח כלל. עקרון זה מצויין במפורש בפוליסה הימית, קיים בחוק הביטוח האנגלי (החל על הפוליסה הימית בדרך כלל) וכן הוא חלק מחוק חוזה הביטוח הישראלי (אשר אינו חל על ביטוח ימי).
 חובת המבוטח היא לנקוט באמצעים סבירים שיש בהם כדי למנוע או להקטין את הנזק. כפועל יוצא מכך, נוטלים על עצמם המבטחים לפצות את המבוטח בגין אותן הוצאות שהוצאו בצורה סבירה על מנת לקיים חובה זו. החובה מוטלת גם על שלוחי המבוטח כמו צוות שכיר, משיט ספינה שהושאלה או הוחכרה וכו'.
 חובת המבוטח היא לפעול בסבירות ולא מעבר לכך- למניעת החמרת הנזק. סבירות האמצעים שננקטו תבחן במשקפיים אובייקטיביים כלומר, מה היה עושה מבוטח סביר כדי להגן על רכושו. מכאן, שטענות מסוג "לא ידעתי" ו"לא אמרו לי" לא יועילו ועל המבוטח להתייעץ עם בעלי מקצוע.
 
 זכותו של המבוטח לקבל החזר עבור הוצאות סבירות שהוציא נפרדת משאר התחייבויות המבטח על פי הפוליסה. התוצאה היא, כי המבוטח יקבל החזר הוצאותיו, גם אם לא הביאו תועלת. לכן עשוי המבטח במקרה של "אובדן כליל", לשאת בתשלום הגבוה מסכום הביטוח.
 יישומו המעשי של עקרון הקטנת הנזק מתבטא בכך כי על המשיט /המבוטח, לנקוט בכל האמצעים הסבירים שהיה נוקט על מנת להציל את ספינתו ורכושו – כאילו לא היה מבוטח.  
 
דוגמאות:
* העובדה כי הודעת למבטחים על כך שספינתך טבעה אינה פוטרת אותך מלנקוט במאמצים לאתרה ולהתקשר בהסכם עם מחלץ שיציף אותה מחדש.
 אותה חובה תגרום למבוטח לבצע תחזוקה מונעת במנוע שטבל במים מסיבה כלשהי. אם ימנע המבוטח מלטפל במנוע הטבוע והמנוע ייתפס עקב כך- תיזקף החמרת הנזק לחובתו והוא יפוצה אך ורק בעלויות שיקום המנוע, כפי שהיה נושא בהן המבטח לפני שהמנוע הוזנח על ידי המבוטח.

* יאכטה עולה על שרטון. חובתו של המבוטח לבצע נסיונות לחלצה בעצמו, להזעיק עזרת מחלצים בקשר, ולהשתמש באמצעי חירום על מנת למשוך תשומת לב למצבו. נטישה בלתי מוצדקת של היאכטה, כאשר אין סכנת חיים ועדיין ניתן לעשות מעשה להצלתה- יחשבו כהפרת חובת הקטנת הנזק ויזקפו לחובת המבוטח.
     
* תפקידו של שמאי הביטוח: ברגע שמתאפשר הדבר, שולחת חברת הביטוח שמאי, שתפקידו לקבוע את סיבת הנזק ואת שיעורו.
השמאי הוא אדם המנוסה בנזקים ימיים ולכן הוא, באופן טבעי, מייעץ למבוטח כיצד להקטין את הנזקים בצורה הטובה והיעילה ביותר. הואיל והוא מכיר מוסכים, הוא עשוי לייעץ למבוטח להביא את סירתו למוסך מסויים ואף עשוי לנהל מו"מ עם המוסך על גובה התשלום שיגבה המוסך עבור הנדרש לצורך הקטנת הנזק. הפנייה כזו יש לקבל כהצעה בלבד. המבוטח אינו חייב לקבל את ההצעה ויכול לפנות למוסך אחר, המוכשר לביצוע העבודה. כל עוד נעשו הפעולות הנדרשות- פעל המבוטח להקטנת נזקו כנדרש.
אם יש פער בעלויות בין המוסכים – זו שאלה נפרדת, שלא תידון במדור זה הפעם.
 
 ולסיום זכרו: חברת הביטוח אינה חייבת לקבל על עצמה טיפול באירוע, היא רק רשאית לעשות כן, במידה הויא חפצה בכך. עליך המבוטח, מוטלת החובה לעשות הכל להקטנת הנזק כאילו לא היית מבוטח ולהגיש חשבון הוצאותיך בגמר האירוע.