סמכויות מנהל מעגנה

עו״ד אורי צחורי

סמכויות מנהל מעגנה

באוקטובר השנה נכנסו לתוקפן תקנות הנמלים (מעגנות), המסדירות את חובותיהם וזכויותיהם של מפעילי מעגנות וכן לראשונה, גם מקצת מזכויותיהם של המשתמשים במרינות. הסקירה היא כללית ולכל חובה או זכות הנזכרת יש כמובן חריגים שלא נזכרו.
 
סמכות מנהלי מעגנה
 
סמכותם של מנהלי המעגנות הייתה רחבה גם טרם התקנת התקנות החדשות ונותרה רחבה. באופן כללי, יש בסמכותם לאכוף את רצונם על כל פעילות המתרחשת במעגנה שבניהולם.
 
תק' 17- קובעת כי לא יעגון כלי שיט ולא יתיר מנהל המעגנה עגינה לכלי שיט שאין לו רשיון או היתר שיט בר- תוקף. לצורך עגינת כלי שיט נטול רשיון שיט נדרש אישור הממונה על הנמלים ואין די בהסכמת מנהל המעגנה. מכאן נובע, כי המשך קיומם של שיכוני גרוטאות צפות ללא יכולת שיט נתון בספק גדול.
 
תק' 15- איסור ליצור גל ירכתיים בתחום המעגנה, גם אם ההפלגה היא במהירות המותרת במרינה, זאת בהתאם לסוג כלי השיט ושאר הנסיבות. 
קיים איסור הפלגה במפרשים בלבד בתוך המרינה אם המפרשית מצוידת גם במנוע.
 
תק' 21-  מנהל המעגנה יכול לחייב כלי שיט בשימוש ב"פנדרים" וכן יכול לבצע את דיפון הדופן בעצמו  ולחייב את בעל כלי השיט בהוצאות ההתקנה.
 
תק' 27 – קיים איסור לבצע צביעה, ניקוי חלודה, שטיפת סיפונים ומפרשים בדטרגנטים אלא באישור.
 
תק' 28-  אין לעשות שימוש באנטי – פאולינג המכיל תרכובת בדיל אורגנית- T.B.T.
 
תק' 29- אין לשפוך שפכים מכלי השיט למי המעגנה, אלא יש לצבור אותם במיכל שירוקן. כלומר, לא ניתן עוד לעשות שימוש בשירותים בכלי שיט שאין לו מיכל אגירה.
 
תק' 30-  חובת שמירת הניקיון באיזור כלי השיט. חובת שמירת הניקיון מורחבת לרציף שליד כלי השיט.
 
חובות מפעיל מעגנה
 
תק' 32-  אין לסרב שרירותית למתן שירותי עגינה.
 
תק' 33-  חובה לתחזק את תשתיות המרינה ברמה סבירה.
 
תק' 34-  חובה לסמן נתיבי כניסה ויציאה באופן ברור הנראה לעין ביום ובלילה.
 
תק' 35-  קיימת חובה לשמור על עומק המים הנדרש לבטיחות השיט. אולי יהיה בכך לצמצם את  המצבים בהם פתח המרינות נסתם עד כדי סיכון השיט ואין למי להתלונן.
תק' 36-   קיימת חובה להחזיק בכל עת ציוד חירום והצלה שיכלול ציוד עזרה ראשונה, מערכת כריזה, מכשירי קשר, סירת שירות, גלגלי הצלה בכל רציף וסולמות ביטחון בכל רציף.               
 
תק' 37-     חובה לתחזק את מערכת העגינה.
 
תק' 38-     חובה להחזיק מנוף או אמצעי הספנה אחר.
 
תק' 39-     חובה לקיים האזנה רציפה לקשר בערוצים 16 ו- 11.
 
תק' 40-     חובה לפרסם על לוח המודעות נתוני מזג אויר, הגבלות ניווט, הודעות לימאים.
 
תק' 41-     חובה להתקין תאורה באיזורי העגינה.
 
תק' 42-     חובה להקמת מערכת כיבוי אש, כולל משאבה ניידת.
 
תק' 44-     חובה להקים תחנת דלק. אולם מצד שני – חל איסור לתדלק שלא באמצעות התחנה הנ"ל (קיימים חריגים ביפו ובמעגן שביט).
 
תק' 45-     חובת הקמת שירותים ומקלחות במספר מספיק.
 
תק' 47-     חובת החזקת ציוד נגד זיהום – ים.
 
תק' 49-     חובה להכין תכניות מגירה למקרי חירום שונים בכל שעות היממה וכן חובה לתרגל את המוכנות פעמיים בשנה.
 
תק' 50-     קיימת חובת דיווח מקיפה של מנהלי המעגנים לממונה על הנמלים שבמשרד התחבורה על כל אירוע חריג.
 
תק' 51-     לממונה על הנמלים הסמכות לסגור או להגביל פעילות מעגנה שאינה עומדת בתנאים.
 
הוראות כלליות
 
תק' 54-     הרואה עצמו נפגע מהחלטת מנהל המעגנה רשאי לערור עליה בפני מנהל הנמלים. בעבר לא הייתה כתובת לתלונות כנגד הנהלת מרינה. בעניין זה ראה תק' 51.
 
תק' 56-     באישור מנהל הנמלים, יהיה רשאי מנהל מעגנה להוציא כלי שיט מהמים ו/או מהמעגנה אם הייתה הפרת משמעת.
 
התקנות הללו יוצרות מערכת שלמה של זכויות וחובות למנהלי המעגנות ולבעלי הסירות וכן מונה "רגולטור" לפיקוח ואכיפת ההוראות. יש בכך משום שינוי כללי המשחק ונקווה שלטובה.