עדכון תקנות הנמלים (בטיחות השיט) 2008

עו״ד אורי צחורי

עדכון תקנות הנמלים (בטיחות השיט) 2008

ביום 10/3/08 אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את תקנות הנמלים (בטיחות השייט), תיקון מס' 2 התשס"ז- 2007.
תיקון זה מסדיר את הציוד הנדרש מכל כלי שייט, בהתאם לסיווגו.
עד כה היו דרישות ציוד פרטניות לכל כלי שייט, אשר היו מבוססות על "הודעות לימאים". מרגע שיכנס תיקון זה לתוקפו – יהיה בעל כלי השיט מחוייב בציוד המפורט בטבלה בהתאם לסיווגו, גם אם לא קיבל הנחיות כלשהן מהמפקח הימי.
להלן מספר דרישות חדשות שהוסדרו בתיקון:
עוגנים– קיימות דרישות ספציפיות למשקל העוגן, צורתו ואורך שרשרת, בהתאם לאפיון כלי השייט. הדרישות מותאמות לתקן הסוכנות הימית הבריטית (MCA ).
דוגמאות: -עוגן שמשקלו מעל 15 ק"ג חייב מדלה עוגן.
– ספינה של 7-8 מ' יש לצייד בעוגן ראשי במשקל 9 ק"ג לפחות ועוגן משני במשקל 4 ק"ג לפחות וכן שרשרת עוגן באורך 8 מ'.
משאבת שיפוליים
בכל ספינה נדרשת התראת שיפולים באור ובצליל. בעקבות הסתייגות המשרד לאיכות הסביבה, נקבע בתקנות כי בכל ספינה תותקן משאבת שיפוליים מכאנית, אך בוטלה הדרישה למצב שאיבה אוטומטי.
מכשיר קשר
ספינה, למעט ספינה המוגבלת למים פנימיים או ספינה פרטית המוגבלת בהפלגה עד 4 מייל מהחוף, נדרשת למכשיר קשר תג"מ ימי D.S.C – Digital Selective Call . הוראה זו תיכנס לתוקף שנה מיום פרסום התיקון לתקנות.
E.P.I.R.B – משואת ביות חרום
כל ספינה המפליגה אל מחוץ למימי החופין של ישראל תהיה חייבת במשואת ביות חרום. הוראה זו נכנסת לתוקפה שלוש שנים לאחר פרסום התקנות.