חתמי ללויד'ס

עו״ד אורי צחורי

חתמי ללויד'ס

במשך מאות שנים נמצאת לונדון במרכז העשייה בענף הביטוח הימי העולמי. גם לאחר התפרקות האימפריה הבריטית המשיכה לונדון לשלוט בשוק. בשנים האחרונות קמו ללונדון מתחרים בדמות חברות ביטוח אמריקאיות וגרמניות, אך עדיין לונדון מזוהה יותר מכולם עם שוק הביטוח הימי.
יותר כל מזוהה שוק הביטוח הלונדוני "חתמי ללויד'ס" וכתבה זו תוקדש להם.
 
בפס"ד מנדטורי משנת 1937 מתאר השופט את חתמי ללויד'ס כך:
"שוררת אי-הבנה מסוימת בדבר טיבם ותפקידם של חתמי לויד'ס. אין הם חברה או שותפות – הם מוסד המורכב מיחידים, אשר כל אחד, לפי יכולתו, נוטל חלק בסיכון המוצע לו. כל יחיד אחראי באופן נפרד לחלקו הוא בסיכון, ולא ישא בשום אחריות ליתר חבריו החתמים. יחידים אלה המקימים לעיתים קבוצות. קבוצות אלה מקבלות את הסיכונים המוצעים להם על ידי תווכני ביטוח (Brokers). כל יחיד שבאותה קבוצה מקבל עליו את החלק הספציפי בסיכון. המשיבים (הנתבעים – חברה מקומית שהוציאה את תעודת הביטוח בשם לויד'ס) פועלים בארץ זו כסוכניהם של תווכני ביטוח באנגליה, שמפקידים ביטוחים בידיהם של חתמי לויד'ס… בכל מקרה שמתעוררת שאלת החבות לפי הפוליסה, או של הכרה בתביעה וסילוקה, הסמכות היחידה נתונה בידי חתמי לויד'ס… ואלה מיפים את כוחם של התווכנים להתנגד לתביעה או להכיר בה… שום אחריות אינה רובצת על התווכן, שכן אין הוא המבטח…."
 
המושג "חתם-ביטוח" הוא אותו יחיד החותם את שמו בשולי מסמך הקובע את שיעור השתתפותו בביטוח מסוים, זאת לאחר שהעריך את כדאיות עסקת הביטוח.
"ל'לויד" הוא שמו של בעל בית קפה בלונדון, מהמאה ה-17, בו היו נוהגים לשבת החתמים ולנהל שם את עסקיהם. אדוארד ל'לויד עצמו לא היה איש ביטוח, אך דאג לספק לחתמים מידע על השוק הימי.
המסגרת הארגונית של ללויד'ס הוקמה בחוק ספציפי בשנת 1871 ואפשרה הקמת תאגידי-עזר לפעולות ביטוח, אך העקרון הבסיסי, שכל חתם אחראי רק לחלק הספציפי שנטל על עצמו, עדיין חל ותאגיד ללויד'ס אינו עוסק בביטוח כלל.
 
הצלחתו של חתם ביטוח נבחנת על פי יכולתו להעריך סיכון לעומת פרמיה. כדי להעריך סיכון, צריך החתם להיות מצוי היטב בשוק הביטוח, בהתפתחות הטכנולוגית, במגמות בספנות וכו'.
בחברות ביטוח רגילות "חתם ביטוח" מבצע את אותו תפקיד של הערכת סיכון לעומת פרמיה, אך בחתימתו הוא מחייב את החברה עבורה הוא פועל.
 
בללויד'ס פועלים היום כ- 150 חתמי-ביטוח אשר, לכל אחד מהם יש תיבה באולם המסחר. בדרך כלל, כל אחד מהחתמים מתמחה בסוגים מסוימים של ביטוח ויעדיף לעסוק רק בתחום מומחיותו.
כל חתם- ביטוח מיצג כמה מאות אנשים אשר החליטו להשקיע בעסקי ביטוח באמצעות אותו חתם. משקיעים אלו מכונים names. ישנם בסה"כ כ- 25,000 names, ביניהם אנשי אצולה ועשירי עולם. במשך מאות שנים היו כללי ההשתתפות קשוחים להשתתפות – הטלת אחריות אישית בלתי מוגבלת בסכום במקרה של הפסדים.
 
בעקבות מספר שנים גרועות במיוחד, בין השאר עקב נזקי סופות הוריקן בתחילת שנות התשעים, נקלעו "חתמי ללויד'ס" למשבר, אשר בעקבותיו שונו הכללים והותר לחברות להשתתף גם הן. בדרך זו ניתן להגביל את אחריות המשתתף.
 
הקשר בין החתמים לבין שוק הביטוח הוא באמצעות Brokers המבקשים כסוי ביטוחי לסיכון מסוים. כך תוארה הפעילות בשוק הביטוח ע"י שופט בפס"ד ישראלי:
"המעונין בביטוח על ידי לויד'ס איננו יכול לפנות לחתמי לויד'ס במישרין, אלא, באמצעות תווכן הביטוח – Broker – אשר הוא בלבד רשאי להביא את הענין בפני החתמים. בענין "יצהר" נ. האחים סלומון הנ"ל תיאר בית המשפט את תפקידו של התווכן (Broker) וציין: "הביטוח הימי הרגיל נקשר באנגליה בעת שמתווך הביטוח (Broker) מוציא את הפתק (Slip) הכולל את עיקר הנתונים של הביטוח ומעביר אותו בין מבטחי ל'וידס לרישום החלק שהם רוצים לקחת בביטוח זה, או בעת שחברה לביטוח, במקרה של חברה ולא של ל'וידס, מוציאה תחת חתימתה את תעודת הביטוח… המתווך המקשר בין המבטח והמבוטח ופעולתו מביאה לסיום הביטוח, ועוד: המתווך נחשב בחוק לסוכנו של המבוטח ולא של המבטח".
 
התווכן (Broker) בוחר מבין החתמים הפועלים בשוק "חתם מנחה" – חתם מוביל – Leader – הנהנה, בדרך כלל, ממוניטין, וקובע עמו את תנאי הביטוח ושיעור הפרמיה, ולאחר מכן מחפש אחר חתמים נוספים לכיסוי יתרת הסיכון. חתמים נוספים אלה הולכים, בדרך כלל, בעקבות החתם המנחה בכל הקשור לתנאי הביטוח ולשיעור הפרמיה. החתם המוביל, ובמיוחד כשיש בפוליסה LeadingUnderwriter Cluase רשאי לייצג את יתר החתמים, שהצטרפו לאותה פוליסה, בתור בעלי דין, הן כתובעים והן כנתבעים"
 
בארץ פועלות מספר סוכנויות ביטוח כנציגים של חתמי ללויד'ס בתחומי ביטוח שונים. חתמי ללויד'ס רשאים לבטח בארץ למרות היותם מבטחים זרים, מכח שנים והמוניטין שצברו.
הואיל ומדובר במבטח זר, נטייתו היא לקבוע מקום שיפוט באנגליה ועובדה זו עלולה להקשות מאד על מבוטח המבקש לממש תביעתו במהירות בלא הוצאות משפטיות מיותרות. לכן חשוב למבוטח להקפיד על כך כי בפוליסה יקבע מקום שיפוט בישראל.