שאלות ותשובות מארוח בפורום תפוז

עו״ד אורי צחורי

שאלות ותשובות מארוח בפורום תפוז

ביום 31.5.05 אירח פורום ימאות ושיט באתר "תפוז" את נציגי חברת הביטוח "מנורה" העוסקים בביטוח יאכטות. חלקי היה במענה לשאלות בעלות גוון משפטי. מתוך השאלות והתשובות בחרתי את המעניינות יותר.
את מלוא השאלות והתשובות המקוריות ניתן לקרוא באתר.
 
שאלה
ספינה מבוטחת מספר שנים. לספינה אישור רשמי על כושר שיט עפ"י מנהל הספנותאו כל גוף אחר מחו"ל. חב' הביטוח גובה כמובן את הפרמיה בכל שנה ברצון וללאהסתייגותובקרות מקרה הביטוח חב' הביטוח מתנערת באחת מהתשלום, בשל ליקוי כזהאו אחר, במקום מצב שבו היה נשלח "סוקר", שמאי מטעמה מראש, לפני תחילת הביטוח, והיאהייתה מתנה את הביטוח בתיקון הליקוי. כך לא ייוצר מצב שבו בעלי הספינה משלמים פרמיהשנה אחר שנה, אבל הם למעשה ללא כל כיסוי ביטוחי.
תשובה
ביצוע סקר לביטוח ע"י סוקר או שמאי מטעם חברת הביטוח היא פרקטיקהראויה ויכולה למנוע אי- נעימויות. הבעיה הינה עלות הבדיקה, אשר תתוסף לפרמיית הביטוח. מבוטח החפץ בסקרכנ"ל יכול לבקש זאת מהסוכן שלו. יש לזכור כי גם לאחר בדיקת השמאי יתכנו תקלות בכליהשיט. בכל מקרה, תקלה מכנית אינה מכוסה בפוליסה ואין זה משנה אם לכלי יש כושר שיט אובדיקת שמאי. בקרות מקרה הנזק, על חברת הביטוח להוכיח כי הנזק נגרם בשל תקלהשאינה נמצאת בכיסוי הביטוחי.
 
שאלה
האם סוכן "יכול" להכפיל פי שתיים פרמיה לסירה שמבוטחת אצלו שנים, בטענה כיעל אף ידיעתו כי הסירה שמורה ומטופחת, היא משנת 1991?
תשובה
כל שנת ביטוח היא עסקת ביטוח חדשה. החברה יכולה לשנות את התנאים ואתהפרמיה. הדבר נכון גם לגבי המבוטח, היכול לשקול כל שנה היכן לבטח אתהספינה.
 
שאלה
אני זוכר שלפני יותר מעשור עת הפלגתי הפלגות Delivery ועברנו מספינהלספינה, לאחר מיילג' מספק לוידס איפשרה קומבינציה ביטוחית של הסקיפר. וכך, על כלספינה שעלינו חוייבנו לבדוק את תקינותה ובמסגרת הביטוח שלנו בלוידס כוסתה גםהספינה. כלומר: אנחנו שילמנו דמי ביטוח שנתיים על ספינה וירטואלית, היה לנו "גב" מחברת ה– Delivery    בה עבדנו ובמסגרת זו הספינות אותן היינו מעבירים, גם אם לא היומבוטחות בעצמן, היו כן מבוטחות במהלך המסע.
האם האופציה הזו עדיין קיימת? מהמורכבותה? כמה יקרה יותר מביטוח רגיל? כמה מיילג' נדרש?
תשובה
ההסדר המתואר דומה לביטוח עובדי מוסך לגבי כלי רכב בטיפולם. לא ידועלנו אפשרות כזאת ביאכטות. אנו מוכרים ביטוח לספינה קיימת ולא וירטואלית. תקנותהנמלים (בטיחות השיט בישראל) מחייבות כל כלי שיט בתעודת "חובה" (טופס 14). תעודה זוהיא תעודה המוצאת לכלי שיט בלבד ומספר הרישוי של כלי השיט חייב להופיעעליה.
 
שאלה
מהם המצבים או התקלות האופייניות שהביטוח הרגיל אינו מכסה ושמחייבות כיסוי ביטוחי נוסף?
תשובה
הפוליסה הימית מכסה סיכונים מסוימים, המפורטים בה. הכיסוי מותנה בקיוםתנאים מוקדמים וכן בחריגים. אין אפשרות לבטח ספינה בביטוח "כל הסיכונים", אשר אין בוחריגים והתניות. דוגמא: האם ניתן להעלות על הדעת ויתור המבטחים על דרישות רישויוחוק?
עצתנו הינה להתייעץ עם סוכן הביטוח ולפרוס בפניו את השימושים שנעשיםבספינה. באמצעות התדברות מוקדמת ניתן למנוע חיכוכים בעתיד. כך למשל, ניתן לשלוח סוקרלביצוע סקר עבור חברת הביטוח, ניתן לקבוע סידורי עגינה ואחסנה ספציפיים, לקבועאזורי הפלגה התואמים את השימוש, לבטל חריגים מסוימים כמו למשל, חריג על ציוד דיג אומגורים בספינה. ככלל, כל פרט שנמסר למבטח ואושר על ידו, ימנע ויכוח בעתיד.
 
שאלה
מי קובע מהו "אירוע תאונתי?"
האם יש הגדרה ברורה?
תשובה
"אירוע תאונתי"  הינו חלק מהגדרות הסיכון של "סכנות הים" (perils of the sea)  הוא הסיכון החשוב ביותר בפוליסה. הכוונה במונח "סכנות הים" היא אך ורקלמקרים בלתי צפויים (fortuitous) לאסונות הים ולהפרעות איתני הטבע. באשר אלה הםמקרים העלולים להתרחש, להבדיל מתופעות החייבות להתרחש כמו נזקי בלאי רגיל או פעולהשל רוח וגלים. שתי תכונות נדרשות מסכנות הים: 1. אירוע מקרי-תאונתי  2. שלהים.
דוגמאות לתאונות: התנגשות, עליה על שרטון, התהפכות, פגיעה בחפץ תת ימיועוד.
דוגמאות לאירועים שאינם תאונתיים: נגיעה בקרקע עקב שפל, נזקי גשם, טביעהבנמל כתוצאה מחדירת מי ים עקב אי-אטימות הגוף ועוד.
 
שאלה
עד לאיזה מצב רשלנות בעלים מכוסה, אם בכלל?
תשובה
הפרק בפוליסה המכסה חבות כלפי צד שלישי מכסה את אחריותם החוקית שלהבעלים, הסקיפר והצוות בקשר עם הבעלות או ההפעלה של כלי השיט. רשלנות רגילה מכוסהבפוליסה. "רשלנות רבתי" דהיינו התנהגות מופקרת אינה מכוסה. זה נכון לכל ענפיהביטוח. דוגמא לרשלנות רבתי: יציאה לים ביאכטה המוחזקת מעל פני המים רק בכוח משאבותוברגע שהשאיבה מופסקת-היאכטה טובעת.
 
שאלה
מה הן האפשרויות כאשר בעל הספינה חולק על דעתו של השמאי שבודק את הנזק?
תשובה
בשלב ראשון יש לנסות לשכנע מקצועית את השמאי, אולי יחד עם בעל מקצועבתחום. בשלב שני, רצוי לערב את סוכן הביטוח (בהנחה שיש לו הבנה מקצועית בנושא). בשלבהשלישי, ניתן לנסות לשכנע את מסלק התביעות מטעם "מנורה", חברה לביטוח (הח"מ). במידה וכל השלביםהללו לא צלחו, ניתן לשכור שמאי נגדי ולחזור לשלב א'.
 
שאלה
האם טביעת יאכטה בעגינה במרינה בגלל חדירת מים מזכה בפיצוי מלא?
תשובה
תבדק הסיבה לחדירת המים. אם הסיבה היא תאונתית – יש כיסוי. אם הסיבההיא תחזוקה לקויה – אין כיסוי.
דוגמא: סירה טובעת עקב הצטברות מי גשם שלא נשאבו – אין כסוי.
סירה טובעת עקב טפטוף קבוע מציר הגה שלא טופלה ולא נשאבה- איןכסוי.
סירה טובעת עקב כניסה מתחת לרציף ומתהפכת עקב הגאות – יש כסוי.
 
שאלה
ציוד מבוטח בגין היות הסירה משומשת.
עקב אירוע תאונתי תורן נשברונופל וצריך החלפה כולל כל יחידות הקצה, מכשיר מכ"ם שנשבר, המפרשים שנקרעו. האם חברת הביטוח תאמר לי לשים "חלפים משומשים" במקומם כי הסירהמשומשת , וכך תחשב את מחויבותה הכלכלית?
ואולי..בסירה בת 6-8 שנים אמצא עצמימשלם גם את הביטוח וגם את רוב העלות בעצמי?
תשובה
הספינה מבוטחת על פי ערכה כמשומשת והפרמיה נגזרת מערך זה. אם המבוטחיהיה זכאי לקבל את מלוא הערך של ציוד ניזוק כחדש יוצר חוסר איזון בין הפרמיהלבין תגמולי הביטוח.
כלל יסודי בביטוח הוא, כי יש להחזיר את המבוטח למצבו קודםלנזק. אם היה ציוד משומש, תפוצה ע"פ ערך ציוד משומש. אם תרכוש ציוד חדש, השמאייפחית בלאי לפי שנות השימוש בציוד.
דוגמא: אורך חיי מצבר שנתיים. אם הוא הוצףבמים אחרי שנה, המבוטח ירכוש מצבר חדש אך יקבל מהמבטחים 50% משווי הרכישה.
דוגמא:ספינה מבצעת הספנה כל שנתיים. עקב נזק, היא נדרשת להספנה וצביעת תחתית אחרי שנה.המבוטח יקבל 50% מעלויות ההספנה, הניקוי והצביעה של התחתית במידה ותבוצע צביעהוניקוי של כל תחתית כלי השיט.
אלו כללי ביטוח בכל ענפי הביטוח ותקפים בכל העולם. כדי לקבל שווי ציוד חדש במקום משומש שניזוק יש לבטח בתנאי "קימום", בתוספת פרמיה.  אולם "קימום" אינו מקובל בביטוח הימי.
 
שאלה
1.       בזמן הפלגה הפין שמחזיק את הגי'ב רולר נתלש– ניתק וכתוצאה מכךהשתחרר הגי'ב, החל להשתולל וקרע לנו את המפרש שהיה על הגי'ב.האם האירוע מבוטח ומהמבוטח? יש לציין שהגי'ב והמפרש היו בני 4 שנים.
2.       כתוצאה מים סוער מאד חדר גל ושטףלנו את הסירה חדר לחדר מכונות ונגרם לנו נזק לבטריות, לציוד האלקטרוני ולמנוע. האם ישבטוח לאירוע כזה?
תשובה
1.       אם הפין נקרע, מדובר בארוע תאונתי. אזי הנזק מכוסה.
2.       הפוליסההימית הסטנדרטית משחררת את המבטחים מאחריות לנזק לציוד חשמלי הנגרם כתוצאה ממזגאויר סוער. (סעיף 10.10 לפוליסה הימית הסטנדרטית).