אובדן כליל להלכה / אובדן כליל למעשה

עו״ד אורי צחורי

אובדן כליל להלכה אובדן כליל למעשה

כל אחד עושה שימוש בביטוי Total-loss ולפעמים אף בהקשרים שאינם קשורים לביטוח. הפעם יתמקד המדור במשמעות המדויקת של המונח בהקשר לאבדן כליל של כלי-שיט.
קיימים שני סוגי "אבדן-כליל", אשר שניהם מכוסים בפוליסה הימית.
 
"אבדן כליל למעשה" – Actual total loss
יכול להתקיים בכמה אופנים:
1)       כשכלי השיט נהרס או הושמד כליל מבחינה פיזית.
2)       שכלי השיט איבד את תכונותיו הטבעיות, כלומר ניזק באופן כזה שאיבד את איפיונו ככלי שיט מסוגו.
3)       כשכלי השיט נשלל מהמבוטח ואין להשיבו. דוגמא: ספינה שטבעה בעומק רב ממשיכה להתקיים, אך אין אפשרות להציפה.
 
"אבדן כליל להלכה" – Constructive Total loss
זהו אובדן מבחינה מסחרית, להבדיל מאובדן פיזי. אבדן כליל להלכה יתקיים בכמה מקרים:
1)       "אובדן כליל למעשה" נראה בלתי-נמנע.
2)       כאשר המבוטח איבד חזקה בכלי השיט עקב סיכון מבוטח ולא סביר שיצליח להשיב אותה לעצמו. דוגמא: פירטים הורידו את הצוות לדינגי ולקחו את היאכטה למקום בלתי ידוע.
3)       כאשר ההוצאות הדרושות לשיקום כלי השיט עולות על ערכו לאחר שיתוקן וישוקם. כלומר, הוצאות התיקון יעלו על סכום הביטוח ואין כדאיות מסחרית להשקיע את מלוא ערכו בתיקונים.
 
דוגמא: יאכטה בוטחה ב-100,000$. הערכת הנזק היא 101,000$. במקרה זה, היאכטה היא מבחינת "אובדן כליל להלכה". לעומת זאת, אם הערכת הנזק היא 98,000$ – זהו נזק חלקי. (בביטוח רכב הכללים שונים ולעיתים גם נזק בשיעור 50% מסכום הביטוח יחשב כ"אובדן כליל להלכה").
 
במקרה של "אבדן כליל להלכה", רשאי המבוטח להתייחס לנזק כנזק חלקי, או לנטוש את כלי השיט לטובת המבטחים. הודעת הנטישה יכולה להיות בכתב או בע"פ, אך בתנאי שתצביע בברור על כוונת המבוטח לנטוש את כלי השיט לטובת המבטחים.
בהעדר הודעת נטישה, ניתן יהיה להתייחס לנזק כאל נזק חלקי ובר תיקון בלבד.
הודעת נטישה צריכה להנתן תוך זמן סביר לאחר שהתבררו למבוטח מלוא העובדות הנדרשות לצורך החלטתו.
 
נטש מבוטח את כלי השיט למבטחים, אשר סרבו מצידם לקבל את הנטישה – חייב המבוטח ולהמשיך לנקוט בכל האמצעים להצלת הרכוש ולשמירתו, עד לבירור המצב.
עצם שמירת כלי השיט לא יחשב כויתור על זכות הנטישה. ההוצאות שיוצאו לצורך שמירת הרכוש יהיו מכוסות מכח "דין וטורח", זאת בנוסף תשלום אבדן כליל, (אם יהיה כזה). מאידך, גם הפעולות שעושים המבטחים לשם שמירה על הרכוש אינן נחשבות כהסכמה לקבלת הנטישה.
 
המבוטח יכול לחזור בו מהודעת נטישה כל עוד לא קיבלו אותה המבטחים. משקיבלוה – הנטישה סופית.
 
משמעות קיבול הודעת נטישה ע"י המבטחים היא, שהם מכירים בטענת המבוטח שקיים "אובדן כליל" והם חייבים לשלמו, גם אם יתברר אחר כך שקיים ספק בדבר הכסוי הביטוחי.
מבטחים שקיבלו את הנטישה רוכשים זכויות בעלות על כל אשר נותר מכלי השיט המבוטח. זכויות אלו עוברות אליהם עם הנטישה וקודם ששילמו בעד אובדן כליל.