EN

חיפוש

שיטת ניקוד "רייכרט" לתחרויות שיט

באדיבות הפורום לקידום השיט

תאור של השיטה כפי שנכתב על ידי עזרא רייכרט ז"ל

עקרונות
השיטה מושפעת מ-"Portsmouth yardstick scheme". נקודת המוצא היא שלכל ספינה תחרותית ניתן בראשונה "ניקוד" אשר חלוקתו ב"זמן השיוט" שלה נותן לספינה "זמן מתוקן" השווה ל"זמן המתוקן הממוצע" של כל הספינות המשתתפות. ביצועי הספינות גורמים לתיקונים ב"ניקוד" עד התייצבות הניקוד לאחר 9 שיוטים.
ה"ניקוד" מורכב מביצועי הספינה וביצועי השייטים כאחד.

 
הגדרות
תחרות לקביעת ניקוד:
תחרות כזאת תכלול אלמנטים של הפלגה ברוח קדמית ורוח גבית. משך השיוט לא יעלה על 180 דקות לגבי הספינה הראשונה. תחרויות בעלות משך הפלגה ארוך יותר יערכו לפי הניקוד הידוע באותו זמן, אך תוצאות תחרויות אלו לא ישמשו כ"תחרויות לקביעת ניקוד".
 

תיקון ניקוד לשיוט:
ערך מספרי המבטא את ההבדל בין הניקוד הידוע של ספינה לבין הניקוד הנדרש לספינה כדי שתסיים ב"זמן המתוקן הממוצע". תיקון זה אינו מהווה תיקון מיידי לשיוט הבא, אלא הוא אלמנט במערכת של מספרים לצורך תיקון ניקוד.

מרווחי תחרויות לצורך תיקון ניקוד
לאחר 3 השתתפויות "בתחרויות לקביעת ניקוד" ימוצעו "תיקוני הניקוד" וישנו את "הניקוד הנוכחי" בכמות מירבית של 3 נקודות +-.
זמן מתוקן ממוצע
הזמן ה"מתוקן הממצוע" של כל משתתפי התחרות, למעט אלו אשר "זמנם המתוקן" גדול ביותר מ-5% מה"זמן המתוקן הממוצע" של מרבית הספינות.

השתתפות נחשבת
כל השתתפות "בתחרות לקביעת ניקוד" כהגדרתה, למעט ספינה אשר ה"זמן המתוקן" שלה בתחרות הוא למעלה מ- 10% "מהזמן המתוקן הממוצע". השתתפות זאת לא תחשב "כהשתתפות לצורך תיקון ניקוד הספינה".

קביעת ניקוד לראשונה
ספינה אשר אין לה ניקוד תשתתף "בתחרות לקביעת ניקוד" ותפליג בתחרות כמיטב יכולתה. לאחר התחרות יקבע לספינה ניקוד לפי משך ההפלגה שלה בתחרות ביחס "לזמן המתוקן הממוצע" של תחרות זו.

ספיניקר
ספינה אשר תצהיר לפני תהליך ההזנקה על אי שימוש בספיניקר מסיבת חוסר או אי תקינות, ישופר הניקוד שלה לשיוט זה ב-3 נקודות. זאת בתנאי שבעת "קביעת הניקוד לראשונה" שלה הפליגה עם ספיניקר. מותנה בכך שהוראות השייט לא אומרות אחרת.

שינויים מהותיים
ספינה אשר עברה שינויים מהותיים אשר משפיעים באופן ניכר על מהירותה תכנס להליך של "קביעת ניקוד לראשונה".
דילוג לתוכן