הודעה למשיטים 0252021 - הודעה לציבור מחזיקי תעודות הפעלה לתחנת שיט ימי מסוג