הודעה למשיטים 0242021 - צליחת הכנרת לנשים למען ילדים מיוחדים בסדנת שילוב