הודעה למשיטים 0212021 - עדכון אזהרת ניווט מרינה אשקלון