הודעה למשיטים 0102022- סדרי כניסהיציאה מרינה אשדוד